Изпратете запитване

Рециклиране на електрическо оборудване (OEEO)

Отпадъците от електрическото и електронно оборудване (ОЕЕО) поради своя състав и съдържанието на опасни компоненти, са специален вид отпадъци, поради което трябва да бъдат отделени от другите отпадъци и да бъдат правилно обработени и преработени. За тази цел Ви информираме, че използваното от Вас електрическо и електронно оборудване може да се достави безплатно до центъра за събиране на отпадъци Трансинс Рециклираща компания, който от наше име осигурява подходящото боравене с ОЕЕО. Можете да намерите най-близкото и най-подходящо място на ОЕЕО и друга информация, на връзката www.transins.com.